T.C.

DERİK KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

DERİK KAYMAKLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Derik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen 'Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar' ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından (2) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı ile personel istihdam edilecektir.

1- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

3- Adli sicil kaydı,

4- 2 adet fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmak)

5- Yerleşim Yeri Belgesi.

6- 2014 veya 2015 yılı KPSS sınav sonuç belgesi

7- Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi)

8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişi

9-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

10- Mardin ilinde ikamet ediyor olmak

2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Erkek Adaylar için)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53.üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(Sabıka Kaydı)

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN;

  1. İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümlerinin lisans programlarının örgün eğitim programlarından mezun olmak Not: Belirtilen bölümlerin dışında müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  2. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2014 veya 2015 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,
  3. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
  4. Microsoft Word ve Excel Programlarını İyi Derecede Kullanmak(MEB Onaylı Sertifikası sahibi olmak veya Üniversite Öğrenimi Sırasında Bilgisayar Dersini Aldığına Dair Belge Getirecektir.)

E. İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli, 2 Ay Deneme süresinde personelin verimsiz

olması, belirtilen şartların taşımadığı tespit edilmesi durumunda deneme süresi

içerisinde idare ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini feshedebilir)

F. İstenilen İşgücü Sayısı: 2 (İki)

G. Vakıf iş ve işlemlerine engel olabilecek her hangi bir sağlık sorunu veya başka

sorunlarının bulunmaması .

H. Adaylar müracaat tarihinden önce Vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ettiğine dair

İkametgah Belgesi ile belgelendireceklerdir.

I. En az B sınıfı sürücü ehliyet sahibi olmak.

2-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar, 21.12.2015-29.12.2015 tarihine kadar https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden on-line olarak başvurabilirler. Belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

3- 06/01/2016 Çarşamba günü saat 10:00'da Derik Kaymakamlığı Makam odasında mülakat yapılacaktır.

3-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Derik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğun tespiti için gerekli inceleme ve değerlendirme yapılacaktır.

2- Şartları uyan adaylar arasında KPSS P3 puanına göre en yüksek olan adaylardan başlanarak kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Çağrılan adaylar istenilen belgeleri en geç 04.01.2016 tarihinde Vakfa teslim edeceklerdir. Mülakatı kazanan adaylar Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılıp göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Tam Teşekküllü Sağlık Raporu ve Adli Sicil Kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine mülakat komisyonun takdirine bağlı olarak yedek aday ataması yapılacak ya da yeniden alım için ilana çıkılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve personel almama durumunda yeni sınav açıp açmama konusunda serbesttir.

5-MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Adresi: Adaylar https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden on-line olarak başvurularını yapabileceklerdir.

Ayrıntılı Bilgi için Derik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı B Blok 1.Kat Derik / Mardin

-İrtibat için Vakıf Müdürü Mehmet Can ZURBA

İletişim Telefonu: (482) 251 30 29

1- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Askerlik durum belgesi ( Erkek Adaylar için)

3- Adli sicil kaydı,

4- 2 adet fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmak)

5- İkametgah Belgesi.

6- 2014 veya 2015 yılı KPSS sınav sonuç belgesi

7- Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi)

8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişi

9-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

10- En az B sınıfı sürücü ehliyet sahibi olmak